Általános Szerződési Feltételek


MIRELTA KERESKEDELMI KFT. által értékesített berendezésekre vonatkozó általános szerződési feltételek

Jelen általános feltételek a MIRELTA KERESKEDELMI KFT. (2890 Tata, Faller Jenő u. 20.) (továbbiakban: Szállító) által értékesített berendezésekre vonatkozik, és elválaszthatatlan részét képezi a Megrendelővel létrejött, egyes projektekre vonatkozó, árajánlat, megrendelés, megrendelés visszaigazolás dokumentációnak.

I. A szerződés megkötése:

1. A szerződések megkötésére tett bármilyen ajánlat (ide értve a szerződés módosítására tett javaslatot is) az ajánlattevőt 30 napig köti, ha az ajánlatban ettől eltérő kötöttségi idő nincs meghatározva.

2. A katalógusban, prospektusban közölt adatok csupán tájékoztató jellegűek és kötelezettség alapjául nem szolgálnak. Az ajánlathoz tartozó dokumentumok, mint például méretvázlatok, rajzok, ábrák, súlyadatok és egyéb műszaki adatok a mérvadók.

3. A megrendelés a Szállító által megküldött visszaigazolással egy időben lép életbe. Amennyiben a Szállító kiköti a megrendeléssel egy időben történő előleg fizetését, úgy ennek az összegnek a beérkezésekor lesz hatályos a szerződés.

4. Szóbeli külön megállapodások nem lehetségesek. A jelen feltételek bármilyen módosítása vagy kiegészítése kizárólag írásban érvényes. A felek közti szerződés hatályba lépésével a felek közti megelőző megállapodások hatályukat vesztik.

II. A szerződés módosítása:

5. A megkötött szerződést a felek csak közös egyetértéssel és írásban módosíthatják. Szállító a berendezéseken a szerződés megkötése után csak olyan műszaki változtatást végezhet, melyet előzetesen a megrendelővel írásban elfogadtat.

1. Amennyiben Megrendelő a szerződés megkötését követően kívánja stornírozni megrendelését, úgy Szállító jogosult
- felmerült költségeit kiterhelni Megrendelő felé, amennyiben a berendezések gyártása már megkezdődött, illetve a beszállítója a lemondással kapcsolatban költséget számol fel Szállító felé.
- az elkészült típusberendezések esetén a szerződéses összeg 20%-át, egyedi berendezések esetén pedig a szerződéses összeg 100%-át kiszámlázni Megrendelő felé.

2. Amennyiben a Megrendelővel szemben végelszámolási-, csőd-, vagy felszámolási eljárás indul, vagy ilyet kezdeményeznek, Szállító jogosult az esetleges teljesítést felfüggeszteni, a szerződést a még nem teljesített rész tekintetében felmondani anélkül, hogy ez a Megrendelő bármilyen kárigényét megalapozná.

III. Teljesítés:

1. Szállító a szerződésben megjelölt határidőre köteles teljesíteni. Szállító előzetesen egyeztetve a Megrendelővel jogosult korábbi teljesítésre.

2. Szállító a saját hibájából történő késedelmes teljesítés esetén a késedelem idejére kötbért tartozik fizetni, amelynek mértéke naponként az ellenérték 3 ezreléke. A kötbér összege legfeljebb a nettó ellenérték 5%-a. Egyéb igényei a Megrendelőnek nem lehetnek.

3. Amennyiben Szállító a szállítási kötelezettségének neki felróhatóan több mint 60 napos késedelembe esik, a Megrendelő jogosult a nem teljesített rész tekintetében elállni, feltéve, hogy a teljesítés már nem áll érdekében és a Szállító a Megrendelő által megállapított ésszerű póthatáridőben nem teljesített.

4. A teljesítés helye a berendezések esetén Szállító telephelye (Tata, Faller Jenő u. 20.)
A megrendelt berendezéseket Szállító készre jelenti Megrendelő felé.

5. A berendezés átadás-átvétele a MIRELTA KERSKEDELMI KFT. telephelyén történik.
Az átvett berendezések elszállításáról ellenkező megállapodás hiányában Megrendelő köteles gondoskodni.

6. Megrendelő, vagy a szállítást végző megbízottja átvételkor a megrendelést és az átvett berendezéseket tételesen köteles egyeztetni, és ellenőrizni a sérülésmentességet.
Amennyiben a fentiektől a Megrendelő (vagy megbízottja) eltér, akkor az esetlegesen később kiderült hibákat mindkét fél legjobb akarattal és minden rendelkezésre álló eszközzel megpróbálja kijavítani, de annak költségeit Megrendelő fizeti.

7. A megrendelt berendezéseket a kért szállítási időpontban Megrendelő köteles átvenni.
Az átvétellel a teljesítés megtörténik, és a kárveszély Megrendelőre száll át.
Megrendelő a berendezések fizikai átvételétől éppúgy viseli a dolog megsemmisülésének, elvesztésének vagy megrongálódásának a kárát, mintha már a teljes összeget fizette volna.

8. Ha Megrendelő a készre jelentett berendezések átvételét elmulasztja és a készre jelentés napjától számítva 15 naptári napon belül elszállításukról nem gondoskodik, úgy a kárveszély Megrendelőre száll át és a Szállító jogosult, a Megrendelővel történt előzetes egyeztetés alapján:
- a berendezéseket leszámlázni
- a berendezéseket Megrendelő költségére és felelősségére leszállíttatni Megrendelő telephelyére,
- vagy felelős őrzésbe venni a berendezéseket, a felelős őrzés költségét felszámítani.

A felelős őrzés költsége minden megkezdett hónapra a nettó ellenérték 3%-a, de Szállító kérheti az ennél magasabb összegű igazolt őrzési, tárolási költségei megtérítését is.

IV. Fizetési feltételek:

1. A berendezések átadás-átvételét követően vagy a III/8. pont szerinti esetben Szállító jogosult az ellenértéket számlázni.

2. A fizetés módját és határidejét a megrendelés alapján megküldött visszaigazolás tartalmazza.

3. Amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, úgy a késedelem teljes idejére késedelmi kamatot köteles fizetni Szállítónak. A kamat mértéke a mindenkori érvényben lévő jegybanki alapkamat kétszerese. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelemben van, Szállító további megrendelt árukat nem köteles kiadni.

4. Megrendelő a mindenkori számlatartozása összegéig hozzájárul, hogy a Szállító a bankszámláján inkasszót hajtson végre, nem korábban, mint 30 nappal a számla esedékessége után. Megrendelő ezen szerződés elfogadásával meghatalmazza számlavezető bankját, hogy a Szállító részére a bank kifizesse a Szállító 30 napon túl lejárt átutalásos számláit (azonnali inkasszó).

5. Megrendelő egyetért, hogy az áruk teljes ellenértékének kiegyenlítéséig a berendezések a Szállító tulajdonában maradnak, és vállalja annak következményét a végfelhasználóval szemben, hogy a Szállító, nem fizetés esetén a berendezéseket esetleg leszereli, vagy üzemen kívül helyezi.
Az berendezések tulajdonjoga a vételár kifizetésével száll át a Vevőre. Amennyiben Megrendelő a Szállítóval szembeni bármilyen fizetési kötelezettségét nem teljesíti, a Szállító jogosult minden további értesítés és jogi eljárás nélkül a tulajdonát képező berendezéseket, birtokba venni.
Megrendelő akkor teljesítette fizetési kötelezettségét, ha a számlaösszeget a Szállító számlavezető bankja hiánytalanul jóváírta a Szállító bankszámláján.
A hátralékos összeg beszedése érdekében a Szállító által kezdeményezett eljárások valamennyi költsége, beleértve az ügyvédi és banki költséget is a Megrendelőt terhelik.

V. Árak:

1. Az árak amennyiben Szállító erre külön nem tér ki, úgy minden esetben tatai telephelyi csomagolás nélküli árak, és nem foglalják magukban az ÁFÁ-t.
A számlázás és a fizetés pénzneme HUF vagy EUR, melyet a felek írásban a megrendelés, visszaigazolás során rögzítenek.

2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szállító ajánlatában, illetve a megrendelés visszaigazolásban jogosult a berendezések értékét EUR-ban feltüntetni.
Amennyiben a felek HUF-os fizetésben állapodnak meg, akkor a Szállító a számlázás napján érvényes MKB Bank deviza eladási árfolyamát alkalmazza átszámításra.

3. Amennyiben Megrendelő a szerződés visszaigazolást, illetőleg a gyártás megkezdését követően, változtatásokat kér a már megrendelt berendezéseken, úgy Szállító ennek költségeit jogosult Megrendelőre hárítani.

VI. Garancia:

1. Szállító garantálja a Megrendelőnek, hogy a szállítás tárgya az anyag és műhelymunka vonatkozásában a technika mindenkori állásának megfelelően, a kockázat átszállásának időpontjában hibamentes. A garancia feltétele a szállítás tárgyának szakszerű beépítése, üzembe helyezése, rendeltetésszerű felhasználása, előírásos üzemeltetése, a berendezések dokumentált karbantartása a garanciaidőn belül és azon túl is.
Hűtőberendezések szakszerű telepítését csak szakképzett szerelő végezheti. Ezt az üzembe helyezési jegyzőkönyv kell, hogy tanúsítsa.
A garancia feltétele a berendezések ellenértékének Szállító részére határidőben történő megfizetése is.
A lejárt fizetési határidejű termékekre garanciális igény nem érvényesíthető.

2. A szállítás tárgyának konstrukciója szempontjából alkalmatlan, agresszív anyagok alkalmazása esetén keletkezett károsodásokra a garancia nem vonatkozik. Szintén kizáró ok szárazhűtők (glykolhűtők) vízzel történő üzemeltetése esetén a fagyási kár.

3. Szállító a berendezésekre a visszaigazolásban megjelölt időtartamra vállal garanciát.
A garancia kezdete a számla dátumának időpontjával esik egybe.

4. A garancia feltétele, hogy Megrendelő a szállítás tárgyát a kézhezvétel után haladéktalanul szemrevételezze. A hiányosságok kimutatását az átvételt követő 3 munkanapon belül, rejtett hibák esetén ennek felfedezésétől számított 3 munkanapon belül Szállítónak meg kell küldeni.

5. A hiányosan, szakszerűtlenül szétszerelve, sérülten vagy a Megrendelő által megváltoztatottan visszaküldött tárgyakra a garancia kizárt.

6. A kifogásolt berendezések vagy fő alkatrészek cseréje, illetve a cserealkatrészt nem igénylő javítás csak a gyártó által lebonyolított garanciális bevizsgálás és elbírálás alapján igényelhető.
Amennyiben cserealkatrészt nem igénylő javítás szükséges, úgy szerződő felek a javítás elvégzésének módjában külön is megállapodhatnak, és ugyanez vonatkozik a költségviselés módjára is.
A bevizsgálást és elbírálást az ügy jellegétől függően a lehető leggyorsabban, ésszerű határidőn belül kell elvégezni.
Abban az esetben, ha a Szállító a helyszínen javítást végez, Megrendelő saját költségén kisegítő munkaerőt, technológiában jártas és beavatkozásra jogosult szakembert, valamint a javításhoz szükséges energiát biztosít.

7. Eltérő megállapodás hiányában Szállító berendezéseit belföldi rendeltetési célra értékesíti Megrendelője felé. Belföldi megrendelővel kötött szállítási szerződés esetén a garanciális és szavatosi kötelezettségek a Megrendelő belföldi székhelyére vagy telephelyére, vagy a belföldi beépítés helyére vonatkoztatva állnak fenn.

8. Külföldre történő értékesítés esetén a fenti garanciális feltételek azzal a korlátozással alkalmazandók, hogy a garanciális kötelezettség kizárólag a meghibásodott alkatrész Szállító telephelyén történő cseréjére terjed ki. Annak helyszínre szállításával és cseréjével kapcsolatban Szállítót sem munkavégzési, sem költségtérítési kötelezettség nem terheli.
Ha a garanciális készülék alkatrészhiba miatt nem működik, akkor Szállító a pótalkatrészt telephelyén kiadja Megrendelőnek. Ha a Megrendelő (telepítő) a hibás darabot 8 napon belül nem adja le vagy a hibásnak vélt alkatrész nem bizonyul hibásnak, akkor a Szállító az alkatrészt 15 napos fizetési határidővel leszámlázza.
A cserére visszaszállított áru Szállító tulajdonát képezi.
A jótállás nem vonatkozik az áru szokásos elhasználódására, az áru harmadik személy által a Szállító hozzájárulása nélkül végrehajtott bármilyen beavatkozás, javítás vagy átalakítás, illetve az áru szakszerűtlen vagy kíméletlen kezelése vagy használata miatt keletkezett hibákra.


VII. Egyéb feltételek:

1. Szállító a szerződésben szereplő berendezésekhez – külön kérésre - biztosítja a szükséges minőségi bizonylatokat.
A berendezések telepítéséhez esetleg szükséges hatósági engedélyeket Megrendelő saját költségén szerzi be.

2. Szállító mentesül a szerződés nem vagy késedelmes teljesítésének következményei alól, ha a késedelmét előre nem látható elháríthatatlan külső okok (vis major) okozta.
Elháríthatatlan külső oknak minősül minden a Szállítót és / vagy alvállalkozóit, illetve beszállítóit érintő sztrájk vagy kollektív munkaügyi vita, mozgósítás, lefoglalás, bojkott, embargó, hatósági intézkedés, járvány, rendkívüli időjárási körülmények, szállítóeszköz hiánya, általános nyersanyag vagy egyéb anyaghiány, energiakorlátozás, háború, háborús veszély, polgárháború vagy fegyveres felkelés, tűz, jégakadály, közlekedési baleset.

3. Szállító a szándékosság és a súlyos gondatlanság esetét kivéve nem felelős a szerződés megszegéséből eredő károkért, különösen nem felelős közvetett vagy következménykárokért, vagy elmaradt haszonért. Közvetett vagy következménykárnak minősül különösen a személyi vagy anyagi kár, ideértve a gyártásban való visszaesést, a nyereségveszteséget, a raktárban tárolt árukban bekövetkezett veszteséget, ill. hasonló eseteket, amelyek az eladott áruk szállítása során bekövetkező és/vagy késedelem miatt következnek be, tekintet nélkül az alapul szolgáló okra, ide értve a hibás előállítást, tervezést és alapanyagokat is.

4. Felek megállapodásában és az ahhoz kapcsolódó jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó más jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
Jelen szerződésből felmerülő összes jogvitát felek tárgyalásos úton törekszenek rendezni. Amennyiben a megegyezés nem jön létre, a felek kikötik a Tatai Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

VIII. Érvényesség:

Felek közt megkötött szerződések esetében fenti feltételek mindaddig érvényesek, amíg valamely fél azokat írásban fel nem mondja. A felmondás közlése előtt létrejött szerződésekre a jelen feltételek alkalmazandók. A szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja írásban. A szerződés bármilyen okból történő felmondása, megszűnése nem befolyásolja a felek egymás felé fennálló követeléseit.
Felek vállalják, hogy jóhiszeműen együttműködnek a jelen szerződésben szabályozott ügyletek végrehajtásában.


Utolsó módosítás: 2017.május